Xây dựng định mức tồn ngân quỹ KBNN tỉnh, huyện và lập kế hoạch điều hoà vốn tŕnh Giám đốc KBNN tỉnh quyết định. Tổ chức thực hiện kếhoạch điều hoà vốn giữa KBNN tỉnh với KBNN TW và giữa các KBNN huyện với KBNN tỉnh nhằm đảm bảo vốn cho KBNN tỉnh và các KBNN huyện thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn.
Chủ tŕ lập kế hoạch tiền mặt, theo dơi việc tổ chức điều hoà tiền mặt giữa KBNN tỉnh với các KBNN huyện trực thuộc; duyệt kế hoạch chi tiền mặt của các đơn vị có tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh; kiểm tra t́nh h́nh sử dụngtiền mặt của các đơn vị sử dụng ngân sách; tổng hợp kế hoạch thu – chi tiền mặt; phối hợp với các ngân hàng trong việc điều hoà tiền mặt, bảo đảm nhu cầu thanh toán chi trả bằng tiền mặt trên địa bàn.
#Luanvantotnghiep #thanhtoan #CNTT

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/