4 đứa con của ngầu hiện tại có tên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : Đại Ca, Quạo, vui ,miu

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/do-dung-cho-pet/