Có rất nhiều đoàn Diễu hành và nhảy múa trên đương phố.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/