TNTV – Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất của mọi doanh nghiệp. Nhưng cơ hội luôn đi cùng thách thức, nếu không thay đổi, doanh nghiệp sẽ khó có cơ hội phát triển.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/